Home Diary Blog Photo Community Open Source
48个单词彻底突破英语发音

Origin Url: http://www.toutiao.com/a6470440590747107853/

01前元音[i]

big /big/ 大 

02前元音[i:]

key [ki:]  钥匙

03前元音[e]

help [help] 帮助

04前元音[æ]

happy [' hæpi] 高兴的

05中元音[ʌ]

luck [lʌk] 运气

06后元音[α:]

car [kα:] 汽车

07中元音[ə]

actor ['æktə] 演员

08中元音[ə:]

earth [ə:θ] 地球

09后元音[ɔ]

cost [kɔst] 花费

10后元音[ɔ:]

walk [wɔ:k] 走

11 后元音[u]

good [gud] 好的

12 后元音[u:]

movie ['mu:vi] 电影

13 双元音[ei]

say [sei] 说

14 双元音[ai]

bike [baik] 自行车

15双元音[ɔi]

voice [vɔis] 声音 oil [ɔil] 油

16双元音[iə]

year [jiə] 年 idea [ai'diə] 想法

17 双元音[əu]

go [gəu] 去 home [həum] 家

18双元音[au]

mouth [mauθ] 嘴巴 cow [kau] 母牛

19双元音[eə]

air [eə] 空气 chair [tʃeə] 椅子

20双元音[uə]

sure [ʃuə] 当然 poor [puə] 贫困的21爆破音 [p]

people[pi:pl] 人们

22爆破音 [b]

boat [bəut] 船

23爆破音[t]

table [teibl] 桌子 hot [hɔt] 热的

24爆破音[d]

do [du:] 做 dog [dɔg] 狗

25爆破音[k]

work [wə:k] 工作 seek [si:k] 寻找

26爆破音[g]

egg [eg] 鸡蛋 big [big] 大的

27 摩擦音[s]

face [feis] 脸

28 摩擦音[z]

please [pli:z] 请

29 鼻音[m]

make [meik] 制造 film [film] 电影

30鼻音[n]

name [neim] 名字

31 鼻音[r]

rose [rəuz] 玫瑰 red [red] 红色的

32 鼻音[ʒ]

pleasure ['pleʒə] 愉快 usual ['ju:ʒuəl] 平常的33 摩擦音[θ]

health [helθ] 健康

34摩擦音[ð]

brother ['brʌðə] 兄弟 they [ðə] 他们

35摩擦音[f]

friend [frend] 朋友 fly [flai] 飞

36 摩擦音[v]

love [lʌv] 爱 victor ['viktə] 胜利者

37 摩擦音[w]

work [wə:k] 工作 west [west] 西部

38摩擦音[h]

hard [ha:d] 艰难 hat [hæt] 帽子

39 摩擦音[j]

young [jʌŋ] 年轻的 yellow [jeləu] 黄色

40 摩擦音[ʃ]

ship [ʃip] 船 wash [wɔʃ] 洗

41 鼻音[ŋ]

sing [siŋ] 唱歌 spring [spiŋ] 春天

42 舌边音[l]

look [luk] 看 lose [lu:z] 丢失

43 摩擦音[tʃ]

cheat [tʃi:t] 欺骗 cheap [tʃi:p] 便宜的

44 摩擦音[dʒ]

job [dʒɔb] 工作

45 破擦音[tr]

tree [tri:] 树

46 破擦音[dr]

dream [dri:m] 梦想 drink [driŋk] 喝

47 破擦音[ts]

eats [i:ts] 吃 cats [kæts] 猫

48 破擦音[dz]

friends [frendz] 朋友